องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

ชื่อและนามสกุลผู้แจ้งเรื่อง
ปี
เลือกทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม
เบอร์ที่ต้องการใช้ติดต่อ
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ
ข้อความ/รายละเอียดที่ต้องการส่ง