กองคลัง

กองคลัง

นางสุจิตรา เอื้อแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาวเกศสุดา สลาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางณัฐนิชา จันดาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชิโนรส สมบัติวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี