สำนักปลัด

สำนักปลัด

นายโสภาพ เห็มทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

นางรัศมี วรรณสาร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางธัญยธรณ์ พึ่งรอด
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นายเมธา ยมนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายอรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
นางสิริยากร ราชแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณิชานันทน์ พิทักษ์ราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
นายภูมินทร์ ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิชัย มุลทากุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชาญชัย ราสาพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิภัทร คำวันดี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายปฐม สุวรรณนัง
นักการภารโรง
นางไพรินทร์ คุณมี
ครู
นางศิริลักษณ์ สาตี
ครู
นางปัตญา คุณมี
ครู
นางสาวน้ำฟ้า ประสมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครู
ว่าง
ผู้ช่วยครู
นางสาวอัญญาณี วรรณสาร
คนงานทั่วไป
นางกฤตพร พิทักษ์ราษฎร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวติ๋ว สารพันธ์
คนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายอภิวัฒน์ บุญแก่น
คนครัว
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายภานุพงศ์ อุดใจ
ภารโรง

 

 

 

นายบัญชา ศรีคำเวียง
คนงานทั่วไป