กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใจชุมชน งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน งานส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว
งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส งานจ่ายเบี้ยยังชีพ งานทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ การตรวจสอบให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ ให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรในชุมชน การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียน OTOP ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ