ล้างตลาดสดอบต.อาฮี

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลอาฮี – ตำบลน้ำทูน ของรพ.สต.นากระเซ็ง ประจำเดือนมีนาคม 2565

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลอาฮี – ตำบลน้ำทูน ของรพ.สต.นากระเซ็ง ประจำเดือนมีนาคม 2565 เยี่ยมบ้าน ธิรเจตน์ สาตี มี.ค.65 เยี่ยมบ้าน นิตญา แก้วยาศรี มี.ค 65 เยี่ยมบ้าน นิตยา พิมลมิตร มี.ค.65 เยี่ยมบ้าน พิกุล ใจอ้อม มี.ค.65 เยี่ยมบ้าน รุจิรา จันดาศรี มี.ค.65 เยี่ยมบ้าน สงคราม...

โครงการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2562

1โครงการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให

กิจกรรม ศพอส 62

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย บรรยาย เกี่ยวกับ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง และสถานการความรุนแรงในครอบครัวการแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัว ...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบนมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กและ ฝึกการจัดและจับจีบผ้าแบบต่างๆ จัดแจกันดอกไม้ จากงบประมาณตามข้อบัญัติจำนวน10,000บาท

วันที่16ส.ค.62 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบนมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กและ ฝึกการจัดและจับจีบผ้าแบบต่างๆ จัดแจกันดอกไม้ จากงบประมาณตามข้อบัญัติจำนวน10,000บาท ผู้เข้าอบรมจำนวน44 คน ...

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2562 จัดโดยกองสวัสดิการสังคมอบต.อาฮี

วันที่15 สิงหาคม2562 นายกองค์การบริหารส่วนตบบอาฮีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2562 จัดโดยกองสวัสดิการสังคมอบต.อาฮี จากงบประมาณตามข้อบัญญัติจำนวน10,000บาท กิจกรรม ทำขนมอาหารว่าง ครองแครงกรอบและกรอบเค็ม ผู้เข้าอบรมจำนวน30คน ...

โครงการจัดประชุมประชาคมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (1) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นากระเซ็ง) อาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนบ้านนากระเซ็งเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างรากฐานการรักษาความสะอาดให้กับเด็กนักเรียนบ้านนากระเซ็งอีกด้วย

อบต.เคลื่อนที่