นางสาวอภิชญา ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการระดับต้น)

จ่าเอกขวัญชัย จันดาศรี
    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นายพงศกร หินชัย
        คนงานทั่วไป