แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

 

ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ
ปก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.อาฮี

ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 1
ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 2

ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 3

ส่วนที่ ๒ บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติที่ 4

แผน ปปช

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปส
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปส2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ2
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมา
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมา3