ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฎิบัติระดับจังหวัดรอบ 6 เดือน ปี 2564