ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 1,092,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonahi.go.th และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือโทร ๐-4207-3041

0
135
ประกาศ

เอกสารการประมูล

เอกสารแนบท้ายประกาศ