เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

0
1082

เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 87 คน, โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี จำนวน 64 คน และโรงเรียนในพื้นที่ 10 โรงเรียน จำนวน 314 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 จำนวน 105 วัน และสำหรับปิดภาคเรียน จำนวน 33 วัน รวมเป็น 138 ซึ่งเป็นอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 64,170 กล่อง ราคากล่องละ 7.82.-บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 501,809.40 บาท (-ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าบาทสี่สิบสตางค์-) นั้น

เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2560-1
เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2560-2
เผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2560-3
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ