โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

0
595

 

ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นากระเซ็ง) อาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนบ้านนากระเซ็งเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างรากฐานการรักษาความสะอาดให้กับเด็กนักเรียนบ้านนากระเซ็งอีกด้วย