E 1/2556 โครงการก่อสร้างตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาฮี – บ้านน้ำพาน หมู่ที่ 6 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

0
386
5