โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบง-แก่งม่วง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย. ถ.100-04 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,519,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

0
73
บก.01แอสฟัล2