โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายหนองบง-ห้วยเดื่อ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.100-03 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,272,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

0
102
บก.01แอสฟัล