กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลอาฮี – ตำบลน้ำทูน ของรพ.สต.นากระเซ็ง ประจำเดือนมีนาคม 2565

0
106

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลอาฮี – ตำบลน้ำทูน ของรพ.สต.นากระเซ็ง ประจำเดือนมีนาคม 2565

เยี่ยมบ้าน ธิรเจตน์ สาตี มี.ค.65

เยี่ยมบ้าน นิตญา แก้วยาศรี มี.ค 65

เยี่ยมบ้าน นิตยา พิมลมิตร มี.ค.65

เยี่ยมบ้าน พิกุล ใจอ้อม มี.ค.65

เยี่ยมบ้าน รุจิรา จันดาศรี มี.ค.65

เยี่ยมบ้าน สงคราม ใจอ้อม มี.ค.65

เยี่ยมบ้านน.ส.สุนีย์ จำรูญศิริ มี.ค.65