กองคลัง

กองคลัง

นางสุจิตรา เอื้อแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวนริศรา พัฒนายนตร์ชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวชุติปภา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวโศภิยา ลุนะหา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
นางเปรมมิกา นามบุญเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาวเกศสุดา สลาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางณัฐนิชา จันดาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชิโนรส สมบัติวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี