หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยโย พลแก้ว
ปลัด อบต.อาฮี
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสุจิตรา เอื้อแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นายชูพงษ์ เพชรราช
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
นางสาวอภิชญา ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการ ระดับต้น)