สำนักปลัด

สำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

นางรัศมี วรรณสาร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางธัญยธรณ์ พึ่งรอด
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายเศรษฐกรณ์ ชวกิจจ์โคทาลิน
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นายเมธา ยมนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายอรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
นางสิริยากร ราชแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนวรัตน์ ปัจจัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
นายภูมินทร์ ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิชัย มุลทากุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ชุดเคลื่อนที่เร็ว
นายชาญชัย ราสาพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย เพ็ชรจัตุรัส
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายปฐม สุวรรณนัง
นักการภารโรง
นางไพรินทร์ คุณมี
ครู
นางศิริลักษณ์ สาตี
ครู
นางปัตญา คุณมี
ครู
นางสาวอัจฉรียา สันหาชยานันท์
ครู
นางสาวสมปอง เฉลิมชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุลธิดา พิทักษ์ราษฎร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวอัญญาณี วรรณสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกฤตพร พิทักษ์ราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวติ๋ว สารพันธ์
คนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายอภิวัฒน์ บุญแก่น
คนครัว
นายอารยะ สุระธรรม
คนงานทั่วไป
นายภานุพงศ์ อุดใจ
ภารโรง