โครงการจัดประชุมประชาคมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (1) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นากระเซ็ง) อาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนบ้านนากระเซ็งเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างรากฐานการรักษาความสะอาดให้กับเด็กนักเรียนบ้านนากระเซ็งอีกด้วย Warning:...

อบต.เคลื่อนที่