ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลย.ถ100-03 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

0
23

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลย.ถ100-03 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.อาฮีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,858,042.55 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่สิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของงานดังกล่าว โปรดโทรสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี หมายเลขโทรศัพท์ 042-073041 หรือผ่านทางอีเมล์ 6420805@dla.go.th

CCF_000252
CCF_000253