ประการศ กำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
25

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ได้กำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามที่ประกาศคะ

CCF_000197