ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
70

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  และไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้  จำนวน  51  รายการ  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

 1. กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จะดำเนินการขายทอดตลาด

ณ  ห้องประชุมเมืองตูม  ชั้น  2  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ในวันที่  11  สิงหาคม  2563   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ดังนี้

เวลา  10.00-10.30  น.  ยื่นเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล

เวลา  11.00  น.เป็นต้นไป  คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  จะ

เริ่มทำการเปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ตั้งแต่รายการแรกไปจนเสร็จสิ้น

 1. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
  • การขายทอดตลาด  จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และจะต้องเสนอราคา

เป็นเงินบาทอย่างเดียว

 • การขายทอดตลาดจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ก่อนเข้าเสนอราคา  ผู้ประมูลซื้อทรัพย์  มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์

ที่จะประมูลซื้อ  และถือว่าผู้ประมูลซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

 • ผู้เสนอราคาสูงสุด  จะเป็นผู้ชนะการประมูล  ซึ่งการขายทอดตลาดจะสำเร็จบริบูรณ์

เมื่อประธานคณะกรรมการฯ  ได้ขานราคา  ด้วยวิธีการนับครั้งที่หนึ่งถึงสาม  และจะต้องแสดงตกลงราคาด้วยการเคาะไม้ จะถือว่าผู้เสนอราคาในครั้งนั้นเป็นผู้เสนอราคาได้

 • ในการเข้าสู้ราคา  ถ้าคณะกรรมการฯเห็นว่าราคาที่ผู้เข้าสู้ราคาให้นั้น  ยังไม่เป็นที่พึง

พอใจ  หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

 • เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็น

เด็ดขาด  ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น

 • การประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้  เป็นการประมูลพัสดุ  ครุภัณฑ์ตามสภาพ  ซึ่งเป็น

หน้าที่ของผู้เข้าร่วมการประมูลที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ด้วยตนเอง  หากได้มีการอนุมัติการจำหน่ายให้กับผู้ประมูลแล้ว คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  จะถือว่าผู้ประมูลพอใจ  และรับสภาพของพัสดุ  ครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยจะไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ภายหลังได้

 • ผู้ชนะการประมูล จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ตาม

จำนวนเงินที่ประมูลได้  หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล  หากผู้ประมูลไม่สามารถชำระเงินได้ในคราวเดียวกัน  ให้วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาที่ประมูลได้  และส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบภายใน  5  วันทำการ  นับแต่วันที่ประมูลได้  และหากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และจะทำการริบเงินที่วางไว้แล้วจะทำการขายทอดตลาดต่อไป

..2./..2.9  ผู้ประมูลได้

-2-

 

 • ผู้ประมูลได้  จะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้เอง  และจะต้องขนย้าย

พัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกไปจากสถานที่เก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮีให้เสร็จสิ้นภายใน  3  วันทำการ  นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน  ซึ่งหากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.10  การเคลื่อนย้ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ออกจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ผู้ประมูลได้  จะต้องมีความระมัดระวัง  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  ซึ่งถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น  ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

 

 1. หลักฐานผู้เข้าร่วมการประมูล

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล  จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น  โดยจะต้อง

นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ  ในวันที่ลงทะเบียน  ดังนี้

 • กรณีบุคคลธรรมดา

-บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริง)

 • กรณีนิติบุคคล

-สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล

-บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 • กรณีตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ

-หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด

-สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มอบอำนาจ)

-บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)  ผู้รับมอบอำนาจ

 1. กำหนดพิจารณาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด

กำหนดการดูสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์  ที่จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่  31  กรกฎาคม

2563  ตั้งแต่เวลา  13.00-15.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการเสนอราคา  ไม่มาตรวจสภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้ถือว่ารับทราบ  และได้เห็นสภาพของพัสดุครุภัณฑ์นั้น ๆ แล้ว  และหากมีความผิดพลาดใด ๆ ให้ถือว่า  มิใช่ความผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

 

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูล  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี   ในวัน  และเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-073-041  หรือสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://tambonahi.go.th/

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563