ประกาศการพิจารณาไม่ให้ นายสมชาย สมบัติวงศ์ ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ “ร้านโชคสมบัติก่อสร้าง” เป็นผู้ทิ้งงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่าวพร้อมรางวี

0
478
CCF_000214