โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ

0
462

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ วางท่อ PVC ขนาด Ø 6” จำนวน 206 ท่อน (ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร) หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 285,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ1 (.pdf)

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ1

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ2 (.pdf)

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ2

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ3 (.pdf)

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยหอ3