โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน

0
276

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน วางท่อ PVC ขนาด Ø 6” จำนวน 125 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 201,000.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน1

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน1

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน2

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน2

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน3

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายห้วยขัน3