โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี

0
72

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิม ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 147,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี 1 (.pdf)

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน1

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี 2 (.pdf)

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน2

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี 3 (.pdf)

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผำลอกจากสภาพเดิมหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน3