โครงการขุดลอก เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน

0
167

โครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการขุดลอก เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 97,000.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน 1 (.pdf)

ขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน1

โครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน 2 (.pdf)

ขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน2

โครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน 3 (.pdf)

ขุดลอกเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน3