ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3

0
195

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 653 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร งบประมาณ 89,000.-บาท ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3 1

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3 1

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3 2

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขุนหลวงภักดี 3 2