ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี

0
172

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี โดย ถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี1

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี 1

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี2

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี2