ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน

0
179

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน โดยก่อสร้างรางคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน1(.pdf)

รางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน1