ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี

0
171

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี1 (.pdf)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี1

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี2 (.pdf)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี2