ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี

0
188

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดลอกผิวถนนเดิมลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี 1 (.pdf)

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี 2 (.pdf)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี2