ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ

0
67

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ โดยการก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

files_default_1124_1
files_default_1124_2
files_default_1124_3