ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายหวาด สารพัน – บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ

0
182

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายหวาด สารพัน – บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

files_default_1104_1
files_default_1104_2
files_default_1104_3