ประกาศเผยแพร่การคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางทองสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง

0
207

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางทองสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 3 จุด ๆ ละ 5 ท่อน จำนวน 15 ท่อน และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 207,000.-บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

files_default_1101_1
files_default_1101_2
files_default_1101_3