ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง

0
75

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

files_default_1098_1
files_default_1098_2
files_default_1098_3