ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาฮี

0
233

องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 90 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

files_default_1095_1
files_default_1095_2
files_default_1095_3
files_default_1095_4
files_default_1095_5
files_default_1095_6