ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

0
371

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ได้ทำสัญญากับร้านโชคสมบัติก่อสร้าง  เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่าว  พร้อมรางวี  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่  อบต.กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ  180,000.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างเลขที่  33/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  ข้อ 5  กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่  21  กันยายน  2560  แต่ผู้รับจ้าง  ยังไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้  และตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ  15  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นจำนวนเงินวันละ  450.-บาท  ซึ่ง  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561   รวมเป็นจำนวน  139  วัน เป็นเงิน  62,550.-บาท  (หกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ  34.75  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  พิจารณาแล้วจึงใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่  33/2560  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560  และริบหลักประกันสัญญาจำนวน 9,000.-บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) เพื่อนำมาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 ข้อ 35 และตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างข้อ  16

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

files_default_922_1