ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายห้วยฮ่าวพร้อมรางวี

0
487

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่าวพร้อมรางวี  บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่  อบต.กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1 ป้าย  งบประมาณ  180,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  นั้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง  ที่มีความสนใจจะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่าว  พร้อมรางวี  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะดำเนินการโครงการดังกล่าว  สามารถเข้าร่วมในการเสนอราคา และเสนอราคาได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ระหว่างวันที่  17 – 20 เมษายน  2561  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonahi.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4207-3036  ในวันและเวลาราชการ

files_default_920_1