ถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการับเงินผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ประจำปีงบประมาณ 2561

0
375

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

เรื่อง   ถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี   ประจำปีงบประมาณ 2561

files_default_914_1

files_default_915_1