ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
449

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน  2561 มีดังนี้

1. นางสมหมาย  คำสงค์

document