ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคังเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง

0
119

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคังเหนือ  หมู่ที่  2  บ้านห้วยคัง   โดยการ

ก่อสร้างถนน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  149.00  เมตร  ความหนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  447.00  ตารางเมตร  พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ  0.00-0.50  เมตรโดยเฉลี่ย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่  อบต.กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  230,000.-บาท  (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  นั้น

และเพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีอาชีพก่อสร้างงานดังกล่าว  เข้าเสนอราคาค่าก่อสร้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  โดยด่วนต่อไป  หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่  042-073041  ในวันและเวลาราชการ