เผยแพร่การคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 11 โครงการ

0
250

เผยแพร่การคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 11 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  จำนวน  11  โครงการ  งบประมาณรวม  585,000.-บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

 1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองหอย  หมู่ที่ 1  ตำบลอาฮี  ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  2,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  117,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 2.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายหนองแห้ง  (นางติ๋ว-ร่องกอย)  หมู่ที่  1  บ้านอาฮี  ตำบลอาฮี  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยกกปอ  หมู่ที่  3  บ้านน้ำพาน   ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเหล่าใหญ่  หมู่ที่  4  บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  18,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายกกซ้อ  หมู่ที่  5  บ้านหนองปกติ  ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยดีเลิศ  หมู่ที่  6  บ้านอาฮี  ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยน้ำคานเหนือ  หมู่ที่  1  บ้านน้ำมี  ตำบลน้ำทูน  ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยกวัก  หมู่ที่  2  บ้านหนองบง  ตำบลน้ำทูนขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยเดื่อ – ห้วยติ้ว  หมู่ที่  3  บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองปลาฝา  หมู่ที่  4 บ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูนขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 11.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยแล้ง  หมู่ที่  5  บ้านวังเป่ง  ตำบลน้ำทูน ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงขอเผยแพร่ข้อมูลการคำนวนราคากลางดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

เผยแพร่การคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 11 โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 11 โครงการ