ประจำเดือน ตุลาคม 2559

0
636

 รายงานผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ความคุ้มค่า และการประหยัดงบประมาณ)

ตามที่ องค์การบริืหารส่วนตำบลอาฮี ได้อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 โดยหน่วยงานภายใน ได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้รวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1) มาจัดทำเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 (ผด.2) พร้อมประกาศใช้ รวมไปถึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานพัสดุ ได้เสร็จสิ้นการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว จึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมได้ทำการประเมินความคุ้มค่า และการประหยัดงบประมาณ มาพร้อมนี้

files_default_1179_1
files_default_1187_1
files_default_1187_2
files_default_1187_3
files_default_1187_4
files_default_1187_5