ประจำเดือน ตุลาคม 2559

0
548

 รายงานผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ความคุ้มค่า และการประหยัดงบประมาณ)

ตามที่ องค์การบริืหารส่วนตำบลอาฮี ได้อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 โดยหน่วยงานภายใน ได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้รวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1) มาจัดทำเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 (ผด.2) พร้อมประกาศใช้ รวมไปถึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น