ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายโกวิท-บ้านนายไทร หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี

0
650

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนายโกวิท-บ้านนายไทร หมู่ที่1 บ้านน้ำมี  ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  88.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 264.00  ตารางเมตร  งบประมาร  180,000.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  8  จึงขอเผยแพร่การคำนวณราคาดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

5
6
7