ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเป่ง แก่งม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำทูน

0
610

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง  ตามข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561    รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเป่ง  แก่งม่วง  หมู่ที่  5  บ้านวังเปโดยการก่อสร้างถนน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  68.00  เมตร  ความหนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร  พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ  0.00-0.50  เมตร  โดยเฉลี่ย  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  272.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่  อบต.กำหนด  ราคากลาง  141,000.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา 8  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลาง  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

8
9
10