ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสะอ้าน – บ้านนายเพียง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ

0
317

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง  ตามข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  499,000.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสะอ้าน – บ้านนายเพียง  หมู่ที่  3  บ้านห้วยเดื่อ  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาวรวม  122.00  เมตร  ความลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่  อบต.กำหนด  ราคากลาง  250,000.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา 8  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลาง  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

1
2
3
4
5
6
7