ประกาศเผยแพร่การคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จำนวน 2 โครงการ

0
260

ตามคำสั่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ที่  123/2561  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2561  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลาง  และจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง  โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  จำนวน  2  โครงการ  ประกอบด้วย

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณศาลเจ้าปู่บ้านหนองปกติ  หมู่ที่  5  บ้านหนองปกติ  โดยดินหรือวัสดุคัดเลือก  ปริมาณไม่น้อยกว่า  3,200  ลบ.ม.   พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮีกำหนด  งบประมาณ  250,000.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าเมรุบ้านแก่งม่วง  หมู่ที่  4  บ้านแก่งม่วง  โดยการก่อสร้างถนนขนาด  4.00  เมตร  ยาว  121.00  เมตร  ความหนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร  พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ  0.00-0.50  เมตรโดยเฉลี่ย  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  484.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย   ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  250,000.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้  คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว  ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง ทั้ง  2  โครงการ  แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จึงขอเผยแพร่การคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณรวม  500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต่อไป

1
2
3
4
5