ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เรื่องถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ

0
103
31