ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เรื่องถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินคนพิการและระงับการจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ

0
58
30